Etikettarkiv: bistånd

Den bortglömda krisen i Tchad

Närmare 11 miljoner människor är i behov av akut humanitärt bistånd i området kring Tchadsjön, rapporterar FN.
– Över en halv miljon barn finns bland de närapå elva miljoner personer i desperat behov av hjälp. Barnen är undernärda och deras liv är i fara om vi inte når dem snabbt, säger Toby Lanzer, FN:s regionala koordinator för Sahel-området.

Bild: Pixabay

-Krisen i norra Nigeria har konsekvenser Europa inte har råd att bortse från. Regeringar i regionen kan inte handskas med både 11 miljoner människor i behov av akut hjälp och krisens grundorsaker samtidigt. Grundorsaker som i detta fall handlar om klimatförändring, extremism och fattigdom, säger Toby Lanzer.

2,3 miljoner människor har tvingats lämna sina hem som ett resultat av konflikter eller brist på mat. Största delen av det krisdrabbade området ligger i nordöstra Nigeria där Boko Harams terrorkampanj, i samband med ekonomisk lågkonjunktur, har lett till svåra lidanden för lokalbefolkningen.

En konferens sammanträdde i Oslo den 24 februari för att försöka göra något åt den kris som påverkar Nigeria, Kamerun, Niger och Tchad. Norge, Nigeria, Tyskland och FN:s kontor för humanitärt bistånd är värdar för konferensen, vars mål är att öka medvetenhet om krisen och stötta de humanitära ansträngningarna, samt naturligtvis påverka politiskt.

  • Vi vill inte bara rädda människors liv utan även att de ska få sina liv på fötter och inte tvingas fly från våld eller söka bättre liv annanstans, säger Toby Lanzer.

År 2016 var majoriteten av de migranter som kom till Italien från Nigeria. Vissa länder gör allt de kan vad gäller humanitära insatser och utveckling av länder, men andra har gjort alltför lite för att tackla krisen trots möjligheten att åtgärda både påtvingad migration och humanitär kris på en gång.

 

Helena Svensson

Hur går det med Millenniemålen?

Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Fler människor ska kunna göra det som är självklart för de flesta av oss i Sverige; äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten. FN har precis släppt en ny rapport som handlar om hur det går med mål nummer 8, bistånd och handel.

Vattenbrunn Foto: Fatou Touray, Afropé
Vattenbrunn Foto: Fatou Touray, Afropé

Flera av de framsteg som skett visar att Millenniemålen är möjliga att uppnå. Till exempel har många länder redan halverat fattigdomen, antalet barn som börjar skolan är i dag högre än någonsin och barnadödligheten har minskat rejält. Samtidigt finns många stora utmaningar kvar.

Under de senaste årtiondena har de allra flesta länder i världen utvecklats i en positiv riktning. Medellivslängden har ökat, fler människor har fått tillgång till rent dricksvatten och allt fler länder är demokratier.

Det finns dock många hinder för fortsatta framsteg. Till exempel befinner sig över 26 miljoner människor på flykt i sina egna länder, hungern i världen har brett ut sig i stället för att minska och utsläppen av koldioxid från fossila bränslen fortsätter att öka och har de senaste 25 åren ökat med ytterligare nästan 50 procent.

Foto: Fatou Touray, Afropé
Närbutik Foto: Fatou Touray, Afropé

FN har precis släppt 2015 års rapport för Millenniemål 8, som handlar om handelsmöjligheter. Målets viktigaste delar berör bistånd, tillgång till marknader och handel, hållbara skulder, tillgång till billiga nödvändiga mediciner och tillgång till ny teknologi.

Årets rapport är den sista i serien som följt millenniemål 8 och ger en avslutande rapport över de senaste 15 åren med globalt partnerskap för utveckling. Många framsteg har gjorts mot ett effektivt internationellt partnerskap inom de fem områdena, men det behövs ett förnyat globalt partnerskap för utveckling.

Biståndet har ökat, trots att biståndet till de minst utvecklade länderna minskat de senaste åren. Global handel av varor och tjänster har ökat stort de senaste 15 åren och värderas nu till mer än 20 biljoner dollar. Utvecklingsländerna deltar i högre grad än förut.

Det internationella samfundet har förhandlat i 13 år för att slutföra ”the Doha Development Round”, men har misslyckats. Detta gör det svårare att få en fungerande handel för ekonomisk tillväxt och utveckling.

Många länder har fått minskade skulder tack vare skuldavskrivningar men det behövs fortfarande bättre policies för att förhindra och lösa skuldkriser.

Rapporten visar att många länder fortfarande har dålig tillgång på nödvändiga mediciner till rimliga priser. Detta gäller framförallt inom den offentliga sektorn. Det ser bättre ut för dem som har råd att anlita privata kliniker.

Rapporten noterar att tillgången till modern teknologi för information och kommunikation har ökat stort de senaste 15 åren. Men det finns fortfarande ett stort digitalt gap mellan utvecklade och utvecklingsländer.

 

Fakta: Vilka är Millenniemålen?

Mål 1: Halvera jordens fattigdom och hunger

Mål 2: Se till att alla barn får gå i grundskola

Mål 3: Öka jämställdheten mellan kvinnor och män

Mål 4: Minska barnadödligheten

Mål 5: Förbättra mödrahälsan

Mål 6: Stoppa spridningen av hiv och aids

Mål 7: Säkra en hållbar utveckling

Mål 8: Öka samarbetet kring bistånd och handel

Helena Svensson
Helena Svensson